CURTEA DE ARBITRAJ COMERCIAL intern şi internaţional organizată pe lângă CCI Harghita în temeiul dispoziţiilor art.341 din Codul de procedură civilă reprezintă o instituţie cu caracter permanent care judecă litigiile patrimoniale interne şi internaţionale, născute din fapte şi acte de comerţ, dintre persoane fizice sau juridice, în condiţiile Regulamentului şi Regulilor sale de procedură arbitrală.

Această formă de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor născute din interpretarea şi executarea obligaţiilor comerciale reprezintă o alternativă la jurisdicţia tradiţională a instanţelor de drept comun şi se bazează pe promovarea principiilor de parteneriat şi celeritate, ţinând cont de uzanţele comerciale specifice aplicabile raporturilor de drept comercial intern şi internaţional.

Arbitrarea litigiilor comerciale interne şi internaţionale se realizează prin intermediul unor arbitrii specializaţi, potrivit normelor de drept sau în echitate, în funcţie de solicitarea părţilor.

Optarea pentru această metodă alternativă de soluţionare a litigiilor aduce cel puţin următoarele avantaje:

  • judecarea litigiilor de arbitrii specializaţi, imparţiali şi independenţi, aleşi de părţi;

  • confidenţialitatea dezbaterilor, accesul terţelor persoane la dosarul cauzei fiind permis doar cu acceptarea expresă a părţilor;

  • accesibilitatea cheltuielilor arbitrale;

  • celeritate în soluţionarea litigiilor, astfel încât soluţionarea să nu depăşească 5 luni de la data constituirii tribunalului arbitral;

  • posibilitatea soluţionării diferendului printr-o conciliere sau mediere, cu caracter facultativ, prin aceasta evitându-se inconvenientele unui litigiu comercial;

  • caracterul definitiv şi executoriu a hotărârii arbitrale, ceea ce permite realizarea drepturilor patrimoniale cu mai multă rapiditate;

În vederea stabilirii competenţei Curţii de Arbitraj Comercial, părţile contractante vor cuprinde în conţinutul raportului contractual convenţia arbitrală cunoscută sub denumirea de clauză compromisorie, astfel:

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitraj comercial organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Harghita, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea Arbitrală este definitivă şi obligatorie.”

Hotărârea arbitrală investită cu formulă executorie are efectul şi puterea legală a unei hotărâri judecătoreşti, executarea acesteia realizându-se întocmai ca şi în cazul hotărârilor pronunţate de instanţele de drept comun.

 LISTA ARBITRII

              
             DOSAR NR 1/2015

  Pentru informaţii suplimentare cu privire la Regulamentul privind organizarea arbitrajului comercial, precum şi cu privire la lista arbitrilor, vă rugăm să ne contactaţi la sediul C.C.I. Harghita, sau la numerele de telefon 0266-371802; fax 0266-371483.