Bursa Română de Mărfuri S.A. TERMINAL HARGHITA                        ACHIZIŢII PUBLICE ŞI VÂNZĂRI LA BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI

        Bursa Română de Mărfuri vă adresează invitaţia de a utiliza serviciile sale de piaţă bursieră şi vă propune o colaborare bazată pe principii de parteneriat. Propunerea vă pune la dispoziţie un instrument accesibil, legal şi transparent pentru realizarea în condiţii eficiente a achiziţiilor dumneavoastră.

            Serviciile oferite se referă, dar nu se limitează la:


 1. Achiziţionarea de materii prime pe piaţa la disponibil
              2. Consultanţă pentru aplicarea procedurilor de achiziţii publice, inclusiv organizarea şi derularea acestor proceduri
              3. Consultanţă pentru organizarea procedurilor de valorificare, vânzare şi închiriere


  (1). Achiziţionarea de materii prime pe piaţa la disponibil 

  Autorităţile contractante pot achiziţiona, pe piaţa la disponibil a Bursei Române de Mărfuri, în condiţii de maximă eficienţă, materii prime structurate pe ringuri specializate, ca de exemplu: 
       -  produse petroliere: benzine, motorine, lubrifianţi, combustibili de încălzire, păcură, bitum, ţiţei etc.

     - energie electrică gaze naturale procesare combustibili

     - materiale de construcţii: ciment, pietriş, nisip, cherestea, traverse etc. cărbune: lignit, huilă etc.     

     - mărfuri generale: lemn de foc, criblură, sare, animale în viu şi carcasă, lapte, derivate primare ale cerealelor (de ex: făina, zahăr, ulei) etc.

     - cereale: grâu, porumb, rapiţă, soia, floarea soarelui etc.
     - legume şi fructe 

Principalele avantajele ale achiziţionării pe piaţa la disponibil se referă la:
            •  desfăşurarea procedurilor în termen de maxim 7 zile
            •  obţinerea unui preţ avantajos prin utilizarea licitaţiei cu strigare
            •  utilizarea cotaţiilor BRM ca sistem de referinţă pentru fundamentarea bugetului alocat unei achiziţii
            •  garantarea bursieră la executarea în bune condiţii a contractului de achiziţie publică

 •   asigurarea concurenţei prin numărul mare de ofertanţi înregistraţi în piaţă
              •  eliminarea birocraţiei din procedurile clasice de achiziţii publice.

              Achiziţia de materii prime pe piaţa la disponibil se realizează prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare potrivit prevederilor art. 122 lit. f) sau art. 252 lit. f) din OUG 34/2006 privind achiziţiile publice

              Tranzacţionarea materiilor prime pe piaţa la disponibil este reglementată de A.N.R.M.A.P. şi prin Adresa nr. 7489/MG/06.12.2007 publicată pe site-ul http://www.brm.ro/ ANRMAP.

  (2). Consultanţă în domeniul achiziţiilor publice

              Serviciile de consultanţă oferite de Bursa Română de Mărfuri constau practic în:
   - întocmirea programului anual al achiziţiilor publice (estimarea bugetelor anuale, întocmirea calendarului procedurilor, încadrarea în coduri CPV, alegerea tipului de procedură), stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie a ofertanţilor, elaborarea documentaţiilor de atribuire (întocmirea fişei de date a achiziţiei), stabilirea specificaţiilor tehnice şi a clauzelor contractuale cooptarea de experţi pentru aspecte legate de specificaţiile tehnice, publicarea anunţurilor în SEAP şi informarea structurilor din Ministerul Finanţelor Publice, derularea procedurilor de achiziţie la termenele şi în condiţiile stabilite, elaborarea răspunsurilor la solicitările de clarificări, elaborarea proceselor verbale de deschidere, a rapoartelor procedurilor şi a comunicărilor către ofertanţi, soluţionarea contestaţiilor formulate de ofertanţi.

              Avantajele utilizării serviciilor de consultanţă oferite de BRM în domeniul achiziţiilor publice de către autorităţile contractante derivă din:

- experienţa acumulată în materia organizării de proceduri de achiziţii publice de produse, servicii sau lucrări ce constă în organizarea a cca. 1.000 proceduri anual pentru aproximativ 500 de autorităţi contractante în cei 17 ani de activitate, însumând mai mult de 4 miliarde EUR

- baza de date ce conţine informaţii referitoare la mai mult de 4.000 de firme ofertante

- diseminarea informaţiei, transparenţă prin rubrici permanente într-un cotidian de specialitate, site, publicaţie proprie, precum şi prin invitaţii adresate direct tuturor societăţilor înregistrate în baza de date a BRM .
Economiile totale realizate de entităţile care au apelat la serviciile BRM însumează 2,5 milioane EUR.
- asigurarea interfeţei cu ofertanţii de către personalul BRM specializat în achiziţii publice, în spaţii adecvate puse la dispoziţie atât la sediul din Bucureşti, cât şi la cele 35 terminale din ţară
- deţinerea de certificate de manageri în achiziţii publice de către consultanţii BRM
- relaţia permanentă de colaborare cu ANRMAP şi UCVAP destinată aplicării unitare şi corecte a procedurilor de achiziţie publică şi stabilirii rolului consultantului.

            Colaborarea dintre instituţia dumneavoastră şi Bursa Română de Mărfuri are ca temei legal prevederile art. 3 alin. 3 din HG 925/2006 privind normele de aplicare ale OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

            Activitatea de consultanţă şi stabilirea modului de acces la serviciile de consultanţă oferite de BRM corespunde reglementărilor ANRMAP conform adresei nr.6079/MG/28.09.2007 aflată pe site-ul http://www.brm.ro/ANRMAP.

(3). Consultanţă pentru organizarea procedurilor de valorificare, vânzare şi închiriere

            Avantajele desfăşurării acestor proceduri pe piaţa licitaţiilor dezvoltată de BRM sunt: - -

            - transparenţa tranzacţiilor

            - comisioane mici

            - utilizarea informaţiilor în timp real. 

            Tranzacţionarea are loc în ringul BRM, prin mecanismul strigării libere ceea ce dă posibilitatea îmbunătăţirii suplimentare a preţurilor de către ofertanţi faţă de ofertele financiare iniţiale. Totodată, în situaţia în care preţurile obţinute nu se încadrează în preţul de vânzare, ordonatorul are posibilitatea să negocieze mărirea acestuia cu ofertantul clasat pe primul loc în cadrul aceleiaşi şedinţe fără să fie necesară reluarea întregii proceduri.

            Sistemul bursier de desfăşurare a procedurilor de vânzare prevede existenţa statutului de rezervă pentru participanţi, eliminându-se posibilitatea blocării acesteia şi evitarea parcurgerii de mai multe ori a procedurii, ceea ce conduce la adjudecarea şi semnarea contractului într-un timp foarte scurt. Totodată, ofertanţii care au căpătat statutul de rezervă, pot prelua imediat contractul, fără altă procedură, în cazul în care ofertantul câştigător decade din drepturi.

            Concluzionând, oferta generală a Bursei Române de Mărfuri constă în posibilitatea externalizării, în bună măsură a serviciilor de achiziţii publice, punând la dispoziţia dumneavoastră un grup de experţi profesionişti pentru preluarea acestora. 

            În speranţa că oferta astfel formulată va răspunde exigenţelor dumneavoastră, aşteptăm răspunsul la propunerea noastră. 

            Pentru informaţii suplimentare, ing. Benkő Tibor Csaba - Director Executiv vă stă la dispoziţie la numărul de telefon: 0730-715903, precum şi la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;

 
            Adrese utile de internet: www.brm.ro; www.disponibil.ro